Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. je vedoucím partnerem projektu, který je je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

 

Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny

Název projektu / Tytuł projektu: Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840

Partneři/Partnerzy:
Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
Partner:              Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
                        Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

Zahájení realizace projektu/Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.10.2021
Ukončení realizace projektu/Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2023

Celkové způsobilé výdaje/Całkowite wydatki kwalifikowalne: 139 573,33 €
Evropský fond pro regionální rozvoj/Europejski fundusz rozwoju regionalnego: 118 637,32 €

Strategický cíl projektu/Cel strategiczy projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora vzájemné informovanosti obyvatel v příhraničním regionu Těšínského Slezska prostřednictvím vytvoření nového nástroje-informačního systému, který bude obsahovat přehledný souhrn aktuálních dat souvisejících s pandemií COVID-19 a další zajímavá data z jiných oblastí.
Celem podstawowym projektu jest wspieranie wzajemnego przekazywania informacji mieszkańcom w obszarze przygranicznym Śląska Cieszyńskiego, poprzez stworzenie nowego systemu informacyjnego, który będzie zawierał jasne podsumowanie aktualnych danych związanych z pandemią COVID-19 oraz inne interesujące dane z innych obszarów.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

20.9.2021